Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

ESSZÉNUS TEREMTÉS KÖNYVE (Szemelvények)

A tudat útja

„Három út vezet az Igazsághoz. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi. Az Igazsághoz vezető utat, a tudat útját követték a nagy misztikusok. Úgy tekintették, hogy tudatunk a legközvetlenebb realitás számunkra, és hogy ez a kulcs az univerzumhoz. Van valami, amely bennünk van, ami mi vagyunk. Az egyes korokon keresztül a misztikusok felfedezték, hogy az emberi tudat törvényei magukba foglalnak egy aspektust, amely nem található meg az anyagi világot uraló törvényekben… A misztikusok arra is rájöttek, hogy a tér, idő és súly mérései, amelyek érvényesek a természetben és az egész anyagi univerzumban, nem alkalmazhatók a tudatnál, ahol néha másodpercek óráknak tűnnek és órák perceknek. Tudatunk nem a térben létezik és ezért nem írható le térbeli mértékekkel. Saját idővel rendelkezik, ami nagyon gyakran időtlenség, s így esetleges mértékek nem alkalmazhatók az ezen az úton elérhető Igazságra. A nagy misztikusok felfedezték, hogy az emberi tudat – amellett, hogy számunkra a legközvetlenebb és legbensőbb realitás – egyidejűleg a legközelebbi energia, harmónia és tudásforrás. Az az Igazsághoz vezető út, amely a tudaton keresztül halad, eredményezte az emberiség nagy tanításait, a nagy megérzéseket és a nagy mesterműveket minden korban. Ilyen tehát az első út, amely az Igazsághoz, vagy annak forrásához vezet, amint azt az esszénus hagyományok értik és értelmezik.

Sajnos a nagy mesterek csodálatos eredeti megérzései gyakran veszítenek vitalitásukból, amint továbbadódnak generációról generációra. Nagyon gyakran módosulnak, eltorzulnak és dogmává alakulnak, és értékeik még gyakrabban kövesednek bele intézményekbe és szervezett hierarchiákba. A tiszta intuíciókat megfojtotta az idő homokja, és végül is az Igazság keresőinek kell kiásniuk, akik képesek eljutni a lényegükhöz…  

A természet útja

"… Míg az első, a tudat útja, belülről indul, és onnan hatol be a dolgok teljességébe, a második út az ellenkező irányt választja. Annak kezdőpontja a külső világ. Ez a tudósok útja, és minden korban tapasztalatokon és kísérleteken keresztül sokan követték az indukciós és dedukciós módszereket alkalmazva. A tudós, aki pontos kvantitatív mérésekkel dolgozik, mindent térben és időben mér, adataival létrehozza az összes lehetséges korrelációt. Csillagászati teleszkópjával behatol a kozmikus tér távoli zugaiba, a különböző naprendszerekbe és galaxisokba; a spektrum analízis segítségével meghatározza az egyes bolygók alkotó elemeit; és matematikai módszerekkel előre megállapítja az égitestek mozgását. A tudós az ok-okozat törvényét alkalmazva létrehozza az okok és hatásaik hosszú sorát, amely segít neki magyarázni és mérni az univerzumot, valamint az életet.

… De a tudós is, a misztikushoz hasonlóan, gyakran esik túlzásokba. A tudomány, miután átalakította az emberiség életét és nagy értékeket hozott az ember számára, elmaradt a létezés, az élet és az univerzum végső problémáira adandó teljesen kielégítő válaszokkal. A tudós hosszú ok-okozat lánca biztos minden részletében, de nem tud mit kezdeni a lánc végével. Nincs egy fix pont, amelyhez hozzáköthetné a lánc végét, és így a természeten és az anyagi világon keresztül az Igazsághoz vezető úton haladva, a tudós nem képes megválaszolni a minden dolgok kezdetével és végével kapcsolatos nagy és örök kérdéseket.  

…Az Igazsághoz a természeten keresztül vezető út nem a dogmatikus tudósé, éppen úgy, ahogy az első út sem az egyoldalú misztikusé. A természet egy hatalmas nyitott könyv, amelyben minden megtalálható, ha megtanuljuk kivonni belőle azt az inspirációt, amely megadatott minden korok nagy gondolkodóinak…A két út nem összeférhetetlen, hanem éppen hogy harmonikusan kiegészíti egyik a másikat, mindkettő törvényeinek teljes tudásával. Ily módon történhetett az, hogy a nagy tanítók olyan csodálatos és mélyen rejtett igazságokhoz jutottak, amelyek milliókat inspiráltak az évezredek során.

A kultúra útja

Az Igazsághoz vezető harmadik út az elmúlt idők nagy gondolkodóinak bölcsessége, tudása és tapasztalata, amelyet a nagy tanítások továbbítottak hozzánk, a nagy szent könyvek vagy a szent írások, és a világirodalom nagy mesterműveinek formájában, amelyek együtt alkotják azt, amelyet manapság univerzális kultúrának neveznénk. Ezért tömören, a mi álláspontunk szerint az Igazság megközelítésének módja háromszorosan egy: nevezetesen a tudaton, a természeten és a kultúrán keresztül visz a célhoz.

A következő fejezetekben ezt az Igazsághoz vezető háromszoros utat fogjuk követni, és meg fogjuk vizsgálni az egyik legnagyobb szent könyv egy részét – az Ószövetséget –, figyelemmel a Genezis (Teremtés könyve) első fejezeteire, amelyek a teremtés történetét mondják el. Az emberiség e nagy könyvében ezen írások tanulmányozásának különböző módjai vannak. Egyik az, amit a teológusok és a szervezett egyházak alkalmaznak, hogy minden szöveget szó szerint értelmeznek. Ez a dogmatikus út a megkövesesedés hosszú folyamatának eredménye, melyen keresztül az igazságok elkerülhetetlenül dogmákba merevednek. Amikor a teológus ezt a legkönnyebb, de egyoldalú megközelítést követi, állandóan ellentmondásokba és bonyodalmakba keveredik, és olyan végkövetkeztetésre jut, amely ugyanolyan távol van az igazságtól, mint ezen szövegek tudományos kutatójáé, aki úgy veti el azokat, mint teljesen értékteleneket és érvényteleneket. A dogmatikus teológus és az elfogult tudós megközelítése két szélsőséget képvisel.

A harmadik hiba annak feltételezése, amint ezt teszik egyes szimbolisták, hogy e könyveknek nincs egyéb, mint szimbolikus jelentésük, és nem egyebek, mint parabolák. Sajátos túlzó módjukon e szimbolisták ezrével csinálták e csodálatos szövegek különböző és teljesen ellentmondó értelmezéseit. Az esszénus hagyományok szelleme ellentétben van e kortalan írások interpretációjának mindezen módjaival, és egészen más megközelítést követel.

E könyvek értelmezésének esszénus módszere egyrészről az, hogy harmonikus összhangba hozzuk azokat az emberi tudat és a természet törvényeivel, és másrészről figyelembe vesszük azon kor és környezet sajátosságait, amelyben íródtak. Ez a megközelítés figyelembe veszi annak a népnek a fejlettségi és értelmi szintjét is, melyhez a szóban forgó mester tanításai éppen szóltak.

Miután mindegyik nagymesternek tanításaiban alkalmazkodnia kellett hallgatóságának színvonalához, szükségesnek találták, hogy megfogalmazzák mind exoterikus, mind ezoterikus tanításaikat. Exoterikus közléseik a nép számára nagy általánosságban érthetőek voltak, és a különböző szabályok, formák és rituálék olyan kifejezésekben lettek megfogalmazva, melyek megfeleltek az adott nép és kor alapvető szükségleteinek. Ezzel párhuzamosan, az ezoterikus tanítások minden időben szentesítették az Igazság teljes és tökéletes kifejezését azon kevés személy számára, akik eléggé fejlettek voltak az egész befogadására. Ezek az ezoterikus tanítások a korokat, részben írottként, részben íratlan hagyományokként élték túl, minden formától, rituálétól, szabálytól és dogmától mentesen, s azokat minden korszakban csak egy szűk kisebbség tartotta életben és gyakorolta.

A következő oldalakon az Igazság értelmezésének e szellemében adjuk közre a Genezist, megvizsgálva a szó szerinti és tisztán tudományos értelmezés dogmatikus módszereit, valamint a szimbolisták túlzásait is. Igyekszünk a Teremtés könyvét lefordítani saját tudatunk és a természet fényében, az esszénusok nagy hagyományaival összhangban, akiknek közösségéhez a Genezis szerzői maguk is tartoztak.

Mózes első könyve, a Teremtés kezdete, héber nyelven íródott, és részét képezi a keresztény kor első századában az Egyház által elfogadott kanonikus szentírásnak. Azonban van egy másik héber szöveg is, az „Esszénus teremtés könyve”, amelyet a katolikus egyház apokrifnak nyilvánított, és nem kapta meg a Zsinat támogatását. Értelmezésünkben, figyelembe vesszük a hivatalos szöveg mellett az „Esszénus teremtés könyvét” is, és elvégezzük a szükséges összehasonlításokat...."