Edmond Bordeaux Székely

Az Esszénus Közösség Elveszett Tekercsei

Az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, az Esszénus Közösségek Elveszett Tekercsei. A mű óriási irodalmi, spirituális, filozófiai és poétikus értékű szövegek gyűjteménye. A könyvből megtudhatjuk, hogy a távoli ókortól létezik egy csodálatos tanítás, amely alkalmazásában univerzális, és bölcsességében kortalan. Töredékei megtalálhatók a sumer agyagtáblákon, és olyan feliratokon, amelyek nyolc, tízezer évesek. A szimbólumok némelyike még korábbi, a pleisztocén korszak végét jelentő kataklizma előtti időkből való.

KOZMOTERÁPIA

VII. Országos Vegetariánus Találkozón tartott előadás
(2003. augusztus 31.)

Dr. Szentesy András

Fiziológiai értelemben a kozmoterápia alapja az a nagyon ősi, de az ember által ismételten elfeledett felismerés, hogy mi is integráns részei vagyunk a nagy egésznek, az univerzumnak, és hogy minden, amit gondolunk, mondunk vagy teszünk, az univerzumra is hat, annak minden elemére, összetevőjére, ahogy ezek is hatnak ránk. A zavartalan természetben erről a kölcsönös függőségről beszélni csak elméleti okoskodás, de hogy ez a tudattal rendelkező embereknél alapvető kérdéssé válhatott, az abból a körülményből ered, hogy az ember egyre jobban elszakadt a természettől, és ezzel párhuzamosan egyre betegebbé vált.
Az emberiség nagy profétái, Zarathusztra, Buddha, Jézus, mindig is figyelmeztették kortársaikat ezen eltévelyedés veszélyeire, következményeire. Hiszen az élővilág, s benne mi magunk is hozzászoktunk, vagyis alkalmazkodtunk évmilliók során az adott természeti környezethez, ennek a Föld Anyának a törvényeit követve. Ahogy távolodtunk a természettől, úgy kezdtük megszegni a Föld Anya törvényeit, aminek következményeként szükségszerűen megkapjuk megérdemelt büntetésünket, a különböző betegségek formájában.

A 20. század elején már a „civilizált” országokban élő emberek többsége betegnek volt minősíthető (a helyzet azóta csak romlott!). Ezt látván néhány kiemelkedő gondolkodó, mindenek előtt az erdélyi származású, magyar Székely Ödön professzor elkezdte az okot keresni. Így talált rá az ókori fóliánsok között, ezen elszomorító állapot magyarázatára. Először az Esszénus Evangéliumok arámi nyelven, Jézus anyanyelvén íródott őspergamenjeit fordította le a Vatikán Levéltárában, majd ennek inspirációjára bejárta az öt kontinenst, mindenütt az ősi tudást kutatva, Zarathusztrától Buddháig, a Karma jógától a Prekolumbiánus Kódexekig.
Mint minden nagy tudós, természetesen ő sem elégedett meg az elméleti ismeretekkel, hanem azt a gyakorlattal is szembesítette. A Professzor által 1930 és 1940 között vezetett Nemzetközi Kozmoterápiai Expedíció, a 45. Északi és a 30. Déli Szélesség közötti, az emberiség döntő többsége által lakott zónában, valamennyi világrészben, több mint tízezer betegen került alkalmazásra, sikeresen.

Ezen óriási tudásanyag birtokában dolgozta ki a kozmikus terápia, röviden a kozmoterápia komplex rendszerét. A Természetes Élet és Gyógymód c. Székely könyv első részében található meg a Kozmoterápia, míg a második rész az erre épülő, gyakorlati alkalmazásokat ismerteti. Miután éppen a komplexitásra törekvés következtében vannak bizonyos átfedések a két rész között, lényegében önállóan is alkalmazhatók, de ha teljes képet akarunk kapni, akkor a két fejezetet együttesen célszerű kezelni.

Az univerzum egészének ókori, gyakran poétikus leírásait idézi könyvében a Professzor, nevezetesen: „A világegyetem végtelen szférák egymás mellettisége, amelyekből zene formájában sugárzik az örök harmónia”, mondja Püthagorasz; „A végtelen idő az örök ciklusoknak, Brahma nappalainak és éjszakáinak váltakozása által lélegzik” idézi a Rig Védából; „A mindenség örök erők és ellenerők ritmikus harca”, Hérakleitosz.

Kissé szárazabban fogalmazva lehet feltenni a kérdést: Hogyan jelentkeznek, és honnan erednek az univerzum mindazon erői, amelyek hatnak az emberi szervezetre? A válaszhoz át kell tekintenünk a világegyetem szféráit, az un. kozmikus szférákat, amelyeknek jelentős szerepe van a földi élet és az emberi szervezet folyamatainak irányításában. Ha praktikus okokból is, planétánk, a Föld középpontjából indulunk ki (amint ez közismerten, általában szokásos), akkor vázlatosan a következő szférákról beszélhetünk:

      •    Földmag vagy Piroszféra, az izzó magma, amely bolygónk hőenergia raktárát is képviseli. E nélkül nem lehetne élet a földön. (lásd. pl. a holdat!)

      •    Litoszféra, planétánk szilárd kérge, amely az életünkhöz szükséges összes ásványi anyagot és a földi élet környezetét szolgáltatja.

      •    Hidroszféra, azaz a víz által borított földfelszín, ami ugyanazt a szerepet tölti be a természetben, mint a vér az emberi szervezetben, hiszen állandó körforgásban van a földön és a légkörben. A víz oldja ki az ásványi anyagokat a földből, és teszi azokat asszimilálhatóvá a növények számára.

      •    Bioszféra, vagyis a földi élővilág köre, amelynek alapvető fontossága, hogy ez szolgáltatja az embernek és az állatvilágnak a táplálékot. Bizonyos energiák közvetlenül hatolnak a szervezetbe, mint pl. a napsugarak, viszont más energiaforrások csak közvetve jutnak be a testünkbe, miután előbb a növényekben felhalmozódtak. Mindkét energiaforrásra szükségünk van.

     •    A Professzor megkülönbözteti az Antroposzférát, az emberkört (bár nyilvánvalóan része a Bioszférának), mert ez foglalja magába az ember összes élettani és lélektani megnyilvánulásait. Az összes többi szférával ellentétben, amelyek az ember külső környezetét alkotják, ez képezi az ember belső környezetét. Ugyanakkor az emberi társadalmat is ehhez a szférához számítjuk, kiemelve, hogy gyógyászati szempontból ez a legfontosabb valamennyi közül.

      •    Atmoszféra, a légkör, amely az embert körülveszi, s amellyel mind külsőleg, mind belsőleg állandóan érintkezik. A földünket körülvevő megfelelő összetételű (l. CO2 feldúsulás révén keletkező üvegházhatást!) légkörnek köszönhetjük, hogy planétánkon az élet számára megfelelő hőmérséklet alakult ki, mert e nélkül minden megfagyna.

      •    Sztratoszféra, magas, ritkult légkör, amely közvetítő közeg, az atmoszféra és a világűr között, s mint ilyen, hőmérséklet kiegyenlítő és szabályozó szerepet is betölt földünk felszínének anyagcseréjében.

      •    Kozmoszféra vagy kozmosz, a világűr, amely minden oldalról körülveszi a Sztratoszférát. Végtelen kiterjedésénél fogva valamennyi szféra közül a leghatalmasabb, hiszen nemcsak földünket, hanem a végtelen űr minden égitestének környezetét képezi. Ez az embertől legtávolabb eső szféra, s roppant hatóerejét csak óriási távolsága csökkenti. Nemcsak a mi naprendszerünk, de valamennyi naprendszer és galaxis a végtelen világűrben száguld. A földi élet állandóan sugárzásokat vesz fel a világűrből, amely az összes kozmikus sugárzások, energiák forrása. E sugárzások mennyiségileg és minőségileg a szerint változnak, hogy az adott időpontban naprendszerünk a Kozmosz melyik részében található.

      •    Univerzum, világegyetem, amely valamennyi előző szféra összessége és együtthatása, amely ugyanakkor nem azonos valamennyiük dinamikus összegével, mint ahogy az egész összhatásában mindig több, mint részeinek egyszerű összege. Az említett nyolc kozmikus szféra dinamikus egyidejűsége és egymás mellettisége, kombinációja mintegy új szférát teremt. A teljes világegyetem szférája (görögül: Páneuszféra, Pán=minden, eu=jó) a tökéletes harmóniát fejezi ki az Univerzum összes szférái között.

A szóban forgó szférák beható tanulmányozása meggyőzhet bennünket arról, hogy ha akár csak egyetlen egy szféra változna meg gyökeresen, akkor az élet lehetetlenné válna bolygónkon. Így az univerzum szerkezete mutatja nekünk a lét legjobb formái megvalósításának tökéletes és követendő példáját. Ugyan úgy, mint ahogy az emberi test szervei és sejtjei a tökéletes együttműködés és kölcsönös szolidaritás követendő, harmonikus példáját mutatják.

Milyen gyakorlati eredményekkel jár a fenti szférák ismerete a gyógyászatban? A kozmoterápiában komplex módon alkalmazzuk az emberi szervezet gyógyítására e szférákból eredő összes kozmikus erőt. Kézenfekvően, ebből a körülményből következik a kozmikus terápia elnevezés, és ez különbözteti meg minden más gyógyászati rendszertől, hiszen ez az alapvető különbség nemcsak elméleti, hanem gyakorlati is.  

Most pedig nézzük a különböző kozmikus szférák és az emberi szervezet dinamikus összefüggéseit:

      
-    Az élet nem más, mint alkalmazkodás a természeti környezethez, tehát végső soron alkalmazkodás   az    összes kozmikus szférához, amely az ember belső és külső környezetét alkotja.
   
      -    A betegség éppen ezen alkalmazkodás hiánya, vagy helytelen alkalmazkodás a szférák valamelyikéhez, amelynek leggyakoribb és legáltalánosabb következménye az, hogy a szervezet védekező rendszere, az immunrendszer legyengül. Hogy éppen milyen betegség lép fel valakinél, azt főként életmódja és örökletes adottságai határozzák meg.

      -    A gyógyítás pedig a megfelelő alkalmazkodás helyreállítása. Így viszont minden betegség esetében tudni fogjuk a gyógymódot, hiszen a szervezet öngyógyító ereje a kozmikus erőkkel kombinálva, visszaállítja a felbomlott alkalmazkodási egyensúlyt.

A különböző szférákból eredő sugárzások, az emberi szervezet más és más szervének a betegségét képesek a legoptimálisabban gyógyítani. Például az érrendszeri betegségek, a vér nem megfelelő összetételéből adódó betegségek esetében a legfontosabb gyógymód a vízgyógyászati módszerek alkalmazása, amely oldó, kiküszöbölő hatású. (Pl. az ízületi gyulladást, az egyéb vízkúrákon túl, közismert hatékonysággal gyógyítják a megfelelő gyógyvizek, mint a hajdúszoboszlói vagy a berekfürdői gyógyvizek, amelyek az előnyös ásványi összetétel mellett, a több ezer méter mélységbeli, akár a földmagból, a Piroszférából eredő sugárzásokat is asszimilálják!) A gyógyításhoz figyelembe kell venni a természeti környezet ritmikus ciklusait is, mivel az univerzum minden eleménél, a világűrben száguldó naprendszerektől kezdve, a legkisebb atomig, az élő és élettelen világ megnyilvánulásain keresztül, az anyag és energia végtelen változatain át, mindig és mindenütt ritmikus mozgásra találunk. Gondoljunk csak a hétköznapi életre, ahol a nedvesség-szárazság (utóbbi tekintetében sajnos az idén jelentős szélsőségeket tapasztalhattunk), hideg és meleg évszakok, a nappalok és éjszakák ritmikus ciklusai irányítják a természet anyagcseréjét.

Az embernek is alkalmazkodnia kell a természeti és kozmikus ritmusokhoz is. Az ember, mint a földi szimbiózis egyik eleme, természetes harmóniában kell éljen minden változó ritmussal, hogy harmóniában és egyensúlyban legyen a természettel. Végeredményben, az emberi sugárzásoknak, amelyek összege a vitalitás, az életerő, összhangban kell működniük a Föld, a Nap és a kozmikus sugárzásokkal. Ez az egyetlen módja az egészség visszaszerzésének és megtartásának, az élet meghosszabbításának. A természeti és kozmikus erők megnyilvánulásainak legfőbb irányítója földünkön a Nap, tehát nagyon kézenfekvően ennek ciklusaihoz kellene alkalmazkodnunk. A civilizáció áldásai folytán mindenekelőtt a szórakoztató elektronikai eszközök révén, közismerten nem az egészséges, a Nap által vezérelt biológiai óránkat követjük, hanem attól lényegesen eltérünk (éjfélkor vagy azután, tehát nagyon „korán” fekszünk, és persze reggel hulla fáradtan ébredünk, ami aztán az egész napunkra rányomja bélyegét.  Aztán este újra kezdjük az egészet! – Csoda-e, ha előbb-utóbb megbetegszünk?

      A kozmoterápia két főbb részre oszlik:
     
      a./    A teljes méregtelenítésből, a sokféle belső és külső kozmoterápiai kóranyagok kiküszöbölési alkalmazásaiból, illetve a különböző kozmikus nap- és földsugárzások gyógyereje által.  
     
      b./    A beteg szervezetének teljes regenerációja (a beteg sejtek egészséges sejtekkel történő kicserélése, az elvárhatónál sokkal rövidebb idő alatt), immunrendszerének helyreállítása.

A tökéletes gyógyulást akkor érjük el, ha a szervezet belső sejt vibrációinak, sugárzásainak, valamint a külső kozmikus nap-, és földsugárzásoknak egy speciális egyensúlyát megvalósítjuk. A szervezet kozmoterápiai szükségletei alatt azt értjük, hogy csakis azon természeti és kozmikus erők képesek meggyógyítani azt, amelyek fenntartják, nevezetesen:
    
      (1)    A levegő, mivel testünk legnagyobb felületét a bőr és a tüdő hörgői alkotják (utóbbi egy focipálya területével vetekszik!).
     
      (2)    A víz, miután testünk mintegy háromnegyede vízből áll.
     
      (3)    A Nap, amely nélkül az idegrendszerünk képtelen működni, és vele együtt az egész szervezetünk.
     
      (4)   A gyümölcsök és a növények, amelyek a levegőt, a vizet és a nap- és kozmikus sugarakat koncentrált és tápláló formában tartalmazzák az izomzat fejlesztésére és táplálására, illetve az izommunkához szükséges energiaforrásokat szolgáltatva. És ugyanezek képezik és táplálják a bőr-, a tüdő-, a vér-, az ideg- és a csontsejteket.
     
      (5)    A mozgás, amint az univerzumban is minden mozog, sehol egyetlen mozdulatlan pont. Ha egy élőlény nem mozog, az vagy élettelen, vagy már közel van a halálhoz.
     
      (6)    A sejtek átalakulása, mert, ahogy az univerzumban állandóan átalakulnak az atomok, ugyanúgy alakulnak át állandóan az emberi szervezetben is a sejtek.
     
       (7)    A kozmoterápia hetedik legfontosabb törvénye az, hogy a szervezetünknek csak azokra az anyagokra van szüksége, és mindig ugyanazokat az anyagokat használja, amelyekből maga is felépül. Egy egészségtelen anyagokkal, hússal, főtt ételekkel, alkohollal, dohánnyal és kemikáliákkal telített szervezet, mindig ugyanazon egészségtelen anyagokat fogja kívánni mindaddig, amíg az egészségtelen sejtek képződnek. És ugyanígy, az a szervezet, amelynek sejtjei nyers gyümölcsökkel és növényi alapanyagokkal vannak felépítve, mindig ilyen egészséges élelmiszereket fog kívánni.

Következésképpen, a legnehezebb a kozmoterápiai kezelés első fele, amíg  szervezetünk sejtjeinek legalább a felét megújítjuk. Ezért kíván ez az időszak erős akaratot, hiszen a szervezet régi sejtjei állandóan a régi toxikus anyagokat követelik. A betegség tehát a kozmikus és természeti erőkkel való összhang hiánya. A szervezet különféle betegségei csak a külső tünetektől nyerik elnevezésüket, és lényegében a hivatalos gyógyászat e tünetek ellen küzd.

Az igazság azonban az, hogy csak egyetlen betegség létezik, az összhang hiánya a természet törvényeivel, amelynek szimptómái a szerint váltakoznak, hogy milyen mértékben hagyjuk el a természeti törvényeket, illetve mire van örökletes hajlamunk. Következésképpen csak egyetlen egészség van, az összhang a természet törvényeivel, egy állandó tökéletesedési folyamat. Amelynek fokozatai attól függnek, hogy milyen mértékben vagyunk képesek további tökéletesedésünk alapfeltételeit előteremteni a természeti törvények követése és hasznosítása által.  Ha nem zavarjuk meg szervezetünk természetes életfolyamatait oda nem tartozó idegen anyagokkal, akkor semmiféle alsórendű folyamat nem indulhat be szervezetünkben. Az ilyen szervezetnek tökéletes az immunitása, mivel életerői, védekező sejtjei, amelyek előzőleg meg voltak bénítva az alsórendű folyamatok és mérgek elleni küzdelemmel, felszabadulnak, és harcképessé válnak a szervezetbe tolakodó minden korokozóval szemben. Ha megváltoztatjuk életmódunkat, és a kozmoterápiai életelemek, kozmovitális sugárzások (napsugár, levegő, víz, nyers gyümölcsök, növényi táplálékok, stb.), valamint izom és légzési gyakorlatok révén elindítottuk szervezetünk tökéletesedését, már néhány hónap után megtapasztalhatjuk erőnlétünk javulását, és pl. azt, hogy nem fogunk megfázni, köhögni, hiába tüsszentgetnek a közelünkben. Megjegyezve, hogy természetesen, minél hosszabb ideig volt a szervezet beteg, annál hosszabb időt fog a regeneráció is igénybe venni.  

      A kozmoterápia módszereit két főbb csoportba oszthatjuk:
     
      a./  Külső kozmoterápia, amely a hét kozmovitális erőt hasznosítja.
          
           (1)    Nap: A napsugarak keresztüljárják a szervezetet, s amelynek hősugarai elősegítik a mérgek  kiküszöbölését, erjesztve és szétbontva a toxikus lerakodásokat, elpusztítva a kórokozókat. A belélegzett napsütötte levegő igen előnyös hatással van a tüdőre.
          
           (2)    Levegő: A levegő a légzéssel, valamint a bőr pórusain keresztül jut a szervezetbe, oxigént és  számos más elemet, valamint különböző sugárzásokat juttatva a tüdő és bőrsejtekbe. Az új vitális sejtek képződéséhez legfontosabb anyagot szolgáltatja.
          
           (3)    Víz: A víz számos erő közül a szervezet egyik legfőbb energiaforrása. Az alacsonyabb hőmérsékletű víz fokozottabb izomműködésre készteti a szervezetet, és ugyanakkor mélyebbé teszi a légzés ritmusát, továbbá, vitális mágnességet vezet a szervezetbe.
          
           (4)    Föld: A szervezetbe az úgynevezett földáramokat juttatja, amelyek mint a múlt században kiderült, lehetnek pozitív vagy káros hatásúak. A radiesztéták a számunkra megfelelő tartózkodási helyek megállapítására specializálódtak.
    
           (5)    Izommunka: Az izmok ritmikus mozgása, összehúzódása és kitágulása nagyfokú helyi vérkoncentrációval jár, amely meggyorsítja a mérgek kiküszöbölését.
    
           (6)    Ritmikus légzés: A mérgek kiküszöbölésének legfontosabb előfeltételét biztosítja az összes anyagcsere folyamatok gyorsítása révén. Minden tüdőmozgás nagy mennyiségű toxikus anyagot küszöböl ki a szervezetből, egy sereg égési és bomlási termékkel együtt. Az egyes szervek működéséhez nélkülözhetetlen elemeket és sugárzásokat juttat a szervezetünkbe.
    
          (7)    Gondolatáramok: amelyekkel a gyakorlatokra koncentrálunk, keresztüljárják, vitalizálják és tökéletesítik szervezetünket.

A fentiekben láthattuk a kozmoterápiai gyakorlatoknál nélkülözhetetlen hét külső kozmovitális erőt. A vízterápia és testgyakorlatok számára az optimális helyszín a természetes környezet, bár a helyi adottságokhoz is rugalmasan lehet alkalmazkodni.

      b./  Belső kozmoterápia, amelyhez tartozik szervezetünk méregtelenítéséhez nélkülözhetetlen bélmosás előkészítése  úgy,  hogy legalább három napon keresztül fogyasszunk 4-5 bögre frissen készített gyümölcslét.  A belső kozmoterápia döntő részét a kozmoterápiai étrend képezi, amelynek legfontosabb szabályai a következők:
          
           (1)   Főképpen nyers ételeket, csak friss és természetes élelmiszereket együnk. Táplálkozzunk egyszerűen. Három, de legfeljebb öt féle ételt együnk egy étkezés alkalmával, de azok is megfelelő kombinációban legyenek;
    
           (2)    Naponta csak 1.4-1.9 kg. táplálékot fogyasszunk (itallal együtt), azt is legfeljebb naponta kétszer.
    
           (3)    Gyümölcs és növényi ételeinket mindig érési idejükben fogyasszuk.
    
           (4)    Szokjuk meg a tökéletes rágást.
    
           (5)    Böjtöljünk (teljesen vagy gyümölcslével) lehetőleg hetente egy napot.

A külső és belső kozmoterápia részletes leírása, több táblázattal együtt Edmond. Bordeaux Székely, Természetes élet és gyógymód c. könyvében található. A természetes táplálkozás egészségünk létalapja, majd Hippokratészt idézi a Professzor: „Azzá válunk, amit eszünk. Életed legyen tehát a gyógyszered és gyógyszered legyen a te életed.”

Székely professzor egyik legfőbb és legbölcsebb megállapítása az, hogy az összes betegség gyógyítása, az élettartam jelentős meghosszabbítása, mindennek megértése és megvalósítása a kozmoterápia gyógyerői által gyakorlatilag csak az egyén intelligenciájától és akaraterejétől függ.

- Mert minden betegség gyógyítható, de nem minden beteg!