Edmond Bordeaux Székely

Az esszénusok ismeretlen könyvei

A könyv az arámi nyelven íródott világhírű Esszénus Béke Evangélium második könyve. Az eredeti arámi és héber nyelvből fordított gyönyörűen illusztrált könyv negyven év állhatatos munkásságának eredménye. Mindazokhoz szól, akik türelmesen vártak a huszadik század szellemi sivatagában az ígéret földjére, az első könyv folytatására. „Három út vezet az Igazsághoz. Az első a tudaté, a második a természeté, a harmadik a múlt generációk felgyülemlett tapasztalatain alapszik. Beláthatatlan idők óta az ember és az emberiség mindhárom utat követi.”

Olvasói levelek

Igen tisztelt Dr. Szentesy András Úr!

Edmond Bordeaux Székely könyveinek elolvasása után határoztam el magam a levélírásra. Néhány éve vegetáriánusan táplálkozom, és egyre inkább a Természet Törvényeit követve értettem meg azt, hogy csak így tudjuk igazán megvalósítani Jézus üzenetét!  Így lehetünk hasznosak a Világ, a Földanya, embertársaink és önmagunk számára is. Jézus élete régóta foglalkoztat, mert a mostani egyházakban mindig is valamilyen hiányt tapasztaltam.

Először Karl Herbst, Holger Kersten könyvei értették meg velem azt a különbséget, ami a Saul-Pál féle mennyei Krisztus, és a valódi Jézus, a Tanító között létrejött. Az Esszénus Jézus című könyv is világosan leírja, hogy a megváltás egyéni út, nem pedig Jézus engesztelő áldozatának műve, hiszen Ő a tanítást hozta el nekünk. A többi saját döntésünkön, szabad akaratunkon múlik. Tetszett az is, ahogyan Székely dr. a "szeplőtelen fogantatásról" ír! Kersten, Herbst és Bicsérdi könyvei is sok elgondolkodtató adatot írnak a "feltámadásról".  Eszerint Jézus nem halt meg a kereszten, hanem "véletlenek sorozatának", az Isteni gondviselésnek, erős szervezetének és esszénus testvéreinek hála, életben maradt, és folytatta hivatását! A "feltámadt Krisztus" először biztosan a Nagytanács előtt jelent  volna meg, nem pedig titokban találkozik tanítványaival Galileában. Az, hogy ezután a Pártus-birodalomba, esetleg Indiába is eljutott sokan feltételezik, logikus érvekkel alátámasztva.

Sajnos sok elmélet és Jézus-életrajz nem szentel sok figyelmet a mértékletes vegetáriusságra, pedig csak így, önmagunkat fejlesztve valósíthatjuk meg a "Ne ölj!" és "Ne paráználkodj!" tanításokat, a szeretet törvényét betartva! Úgy érzem, hogy az Esszénus Béke Evangélium az, ami jelenleg kimaradt az egyházak életéből, és így most egy Krisztustalan élettel szeretnének Krisztusi életet élni és hírdetni. Isten törvényeivel is ellenkezne a "feltámadás" ilyen formája, hiszen a testnek egyszer úgyis meg kell halnia. 

Az is furcsa, hogy az Esszénus Béke Evangéliumot nem nagyon említik az un. egyháztörténészek, pedig ezzel, és a reinkarnáció újbóli elfogadásával összeállna a kép a hívők fejében is!

Edmond Székely könyvei azért tetszenek, mert a kertészettől a testi-lelki életig mindent megtalálunk belőle, ami az élethez itt és  most szükséges. Ezért is örülök minden kezdeményezésnek, ami a természetes életet hírdeti. Szeretném itt megköszönni munkájukat, hogy ezek az ismeretek mindenkihez eljuthatnak. Az a kérdésem lenne csak, hogy hogyan vélekedik Edmond Bordeaux Székely a feltámadásról. Valószínüleg hasonló véleménye lehetett az általam leírtakkal, de jó volna erről is olvasni. Néhány tanulmány szerint Isten itt "felfüggesztette" a természet törvényeit, ami egyáltalán nem valószínű, hiszen a Törvény Örök!! Örülnék néhány fordításnak, ami a gyakorlati életről, az építészetről, életvitelről, nemi életről szól.

Válaszát várva sok sikert és eredményt kívánok hasznos munkájukhoz: V. Gábor (2001)

Tisztelt V. Gábor!

Köszönettel vettük és örömmel olvastuk kedves, őszinte sorait. Mindenekelőtt azért üdvözöljük véleményét, mert az újfent megerősít bennünket azon meggyőződésünkben, hogy jó úton járunk, és ha még nem is jelent óriási tömeget, de már is vannak, és egyre többen lesznek olyan honfitársaink, akik Önhöz hasonlóan képesek tisztán látni. Ehhez ugyanis három féle agymosás szellemi ballasztjától kell tudni megszabadulnunk. Először is az utóbbi fél évszázad júdeó-bolsevista materializmus és ateizmus lelki sivárságától, ami óhatatlanul a mának élés önzéséhez visz; a másik a júdeó-kereszténység élettől elszakadt, rideg dogmatizmusa, amelynek vajmi kevés köze van a történelmi Jézus valódi szelleméhez; a harmadik pedig a magyar őstörténet 1848-1849 után, Habsburg jóváhagyással szentesített - a mind addig hun-szittya (szkíta) ősöket tisztelő - magyarok nemzeti öntudatát sárba taposó finn-ugorista elmélet.

Csak ezeken túljutva lehetünk képesek arra, hogy elpárologjon a szinte vérünkbe ivódott, teljesen alaptalan kisebbségi komplexusunk, mindenekelőtt az indogermán népekkel szemben. A vallási torzulások, hazugságok jelentik az említett három témakör közül azt, amelyet a legkörültekintőbben kell kezelnünk, hiszen nem kockáztathatjuk, hogy a számos pozitívummal is jellemezhető történelmi vallások elleni meggondolatlan támadással a "csecsemőt is kiöntsük a mosdóvízzel". E tekintetben csak lassúbb felvilágosítás látszik célszerűnek. Egyébként ismerjük Dr. Székely: "A Kereszténység esszénus eredete" c. megdöbbentő könyvét, amely Jézus földi életét, tanításait - a korabeli legrangosabb írók és történészek forrásmunkái alapján - az Evangéliumban leírtaktól teljesen más módon írja le. Ez a könyv, Székely munkásságának legrangossbb műve, 40 év kutatómunka áll mögötte. Azonban úgy gondoljuk, hogy e könyv magyar nyelvű kiadásának még nem jött el az ideje. A tiszta fejű, öntudatos magyaroknak először is testi-lelki egészségük helyreállítására van szükségük, amely a normális népszaporulatot is biztosíthatná. Mellesleg e tekintetben is igen fontos a rövidesen megjelenő legújabb Székely könyv, a "Szexuális Harnónia"...

Kedves leveléért ezúton is köszönetet mondva kívánjuk, hogy Dr. Székely értékes munkáiban lévő örök tanításokat minél előnyösebben tudja saját és családja életében kamatoztatni.
Tisztelettel, Dr. Szentesy András  

"Az Esszénus Béke Evangélium" lapjain feltárul a tiszta hit valódi ősi tudása és Jézus igazi tanítása, minden mai félremagyarázás és félreértelmezés nélkül. Újra összeáll a valódi szentháromság: a Mennyei Atya, a Föld Anya és Jézus, mint ahogy valaha is egységet alkottak, akár a csonkítatlan magyar Szent Koronán. Jézus így tanított: "Én Föld Anyátok békéjét hoztam testeteknek, és Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek. És hadd uralkodjék mindkét béke az Emberek Fiai között". Nagy szüksége van ezekre a gondolatokra a ma élő eltévelyedett emberíségnek is. Ha újjászületnek bennünk ezek a téren és időn átívelő örök igazságok, akkor nem csak mi, de környezetünk is a béke és szeretet szigetévé válik ismét. "Legyenek gondolataitok elalvásotok előtt a csillagoknál, mert a csillagok a Fény, a Mennyei Atya a Fény, de olyan csodálatos Fény, amely ezernapnál is ragyogóbb. Lépjetek be a Fény Szent Folyamába, hogy a halál béklyóitól örökre megszabadulhassatok és elszakadhassatok a földi kötelékektől, és felemelkedhessetek a Fény Szent Folyamába, a Mennyei Atya végtelen birodalmába, a csillagok lángoló sugárzásán keresztül. Bontsátok ki fényszárnyitokat és gondolataitok mélyén szárnyaljatok együtt a csillagokkal az egek legtávolabbi zugaiba, ahol ismeretlen napok fénye lángol. Mert az idők kezdetén, a Szent Törvény kimondá: Legyen világosság, és lőn. És ti eggyé váltok vele, és a Szent Fény Folyamának ereje tölti be egész testeteket, és remegni fogtok hatalmát látván." 
- Szabó Ferenc, Körmend 

 Tisztelt Kiadó!

Az elsők között voltam, aki a Domján László nevével fémjelzett Agykontrol tanfolyamok alsó-közép- és felsőfokát elvégeztem. A természetgyógyászat sok területe érdekel, de ilyen széles látókörű, számomra világosan érthető magyarázatokkal, és minden egyébbel még nem találkoztam, mint ami Dr. E. B. Székely műveiben le van írva. Mivel rendkívül sok irányzatot, előadót és előadást meghallgattam és íly módon rálátásom lett a könyvek és előadók különbözőségére, számomra az Önök által felvállalt életmű az, amit teljes egészében a magaménak tudok mondani és vallani. Szívből köszönöm áldozatos munkájukat, hogy ezen művek terjesztésével embertársaink felvilágosítása érdekében részt vesznek.
Köszönettel: B. Attiláné 

Kedves Zsuzsa!

Ismeretlenül keresem, de nagyon megindító, amit a honlapon olvastam, nagy Sorsot vállaltak, és őszintén köszönöm, amit a megjelent könyveikből most olvasok. Az Esszénus evangéliumokról van szó, és pár napja van róla tudomásom. Köszönöm a munkájukat, amit hozzátehetnék, azaz, hogy minden történés minket erősít meg, az elvégzendő feladatunk kitartásához...
Kívánok szép napokat, Szeretettel: K. Zsóka 

Kedves Szentesy Zsuzsa!

Három éve követem figyelemmel a kiadójuk által kiadott IBS könyvek listáját. Mindegyik könyvük megvan, és majdnem mindegyiket olvastam már, és nagy örömmel várom az előkészületben lévő könyvek megjelenését is. Székely professzor életművének nagy tisztelője vagyok. A táplálkozással kapcsolatos tanításait 3 éve beépítettem az életembe, és eme életmód pozitívumait csak megerősíteni tudom! Nagyon örülök, hogy felvállalták ezt a nem kis erőfeszítést igénylő feladatot, hogy magyarul is elérhetővé teszik a Professzor páratlan életművét! 

A könyvek tartalma, hangvétele, az egyre több információ, amelyet 3 év alatt összegyűjtöttem az esszénus tanításokról és Székely professzorról (angol nyelvű oldalakról főleg az interneten), és a könyvek végén található IBS könyvajánlók arra ösztönöztek, hogy még jobban megismerjem a Professzor írásait. Ezért felvettem a kapcsolatot Norma Bordeaux Székellyel, hogy megrendeljem az angolul kiadott könyveket is. Ő is írt Önről, aminek a hatására újból rákerestem a kiadóra az interneten, és nagy örömömre rátaláltam az új honlapjukra! Már nagy szükség volt az önálló megjelenésre az interneten, így ez úton is sok sikert kívánok a honlapjukhoz!... Én mérnök-informatikus, angol szakfordító és tanár vagyok. Feleségem orvos-természetgyógyász, az akadémikus orvoslás hibáit felismerő, és az embert egészben látó, természetes gyógymódok felé kinyílt ember...
Tisztelettel: Sz. Béla 

 Szeretettel üdvözlöm kedves Zsuzsa!

Először is gratulálok az Önök közös munkásságához! Pár napja kerültek a látókörömbe, de máris a szívemhez nőttek! 
Szeretném magamévá tenni azt a sok olvasmányt és tudásanyagot, amelyet a kiadott könyvek nyújtanak. Hogy valóban felbecsülhetetlen értéket képviselnek, ez kétségtelen! Már régóta szerettem volna a Zend Avesztát megvenni, mert annak hírét Bicsérdi Béla művei már elhozták nekem, de most került rá sor, hogy elkezdtem utána kutatni, és így jutottam el Önhöz, a weblapjához.

Nagyon örülök annak, hogy rátaláltam a Férje és az Ön ereje és tudása által létrejött csodálatos munkára, és szeretném megvásárolni az összes művet, amelyet Edmond Bordeaux Székelytől magyarra fordítottak. Kimondhatatlanul várom, hogy a kezembe vehessem a könyveket, és alig várom, hogy a többi mű is kiadásra kerüljön! Szeretném kifejezni részvétem Társa elvesztésével kapcsolatban, és elismerésemet szeretném kifejezni, hogy egyedül is tovább járja az Igazság útját!
Mély tisztelettel: K. Zoltán  

 Kedves Zsuzsa!

Gyökeresen megváltoztatta az életemet az Önök által magyarra fordított Székely könyvek tartalma. Éppen most két éve nem ettem húst, nyers evő lettem, kipróbáltam a búzafüvet is. Nem dohányzom, nagyon ritkán fogyasztok alkoholt (születésnapokon koccintok). És habár űrlénynek néz kialakult életmódom miatt minden körülöttem élő embertársam, én egyre jobban érzem magam a bőrőmben. 20 kg súlyfölöslegemtől megváltam, ha elfáradok, kis pihenés után visszatér az erőm. Mostmár tudom, hogy mi a helyes út. Székely professzor könyveit éveken keresztül kerestem, na nem szó szerint, de érdekes volt Márain keresztül Dosztojevszkij Zoszima sztarecén át Votairen keresztül eljutni a sztoikus filozófiához; Seneca, Zénon, Marcus Aurelius, Epiktétosz, Epikurosz, a korai (tiszta) kereszténységből származó nagysághoz, viszont jöttek ezek után az Esszénus evangéliumok, ami olyan érzés volt, mintha kulcsot kaptam volna a megértéshez, a Forrás irányába haladó kapukhoz. Angolul tanulok, mert el szeretném olvasni a Professzor összes könyvét. Van azonban egy könyv, amely kiemelkedő fontosságú lenne, nem csak a számomra, de mindenki számára is, és ez a Biogenikus meditáció, ami a Biogenikus élet esszénus útjának egyik fejezete...

Köszönöm Önnek, amit az emberekért tesz mind a mai napíg, mert ezek a könyvek gyógyítják a testet-lelket.
Béke legyen veled!  S. Zsolt 

Kedves Zsuzsa!

3 éve nyersevő vegetáriánus vagyok, fél évig még kenyeret sem fogysztottam, mostanáig is csak teljes kiőrlésüt. Csak salátákon, gyümölcsökön, házi tejen és nyers tojássárgáján élek. A kenyérben lévő élesztőt leszámítva megtaláltam a választásom ebben az étrendben, életmódban, de most az élesztőt is szeretném kiiktatni. Délben és este 6-kor eszem. Az orvosom az elején rémisztgetett hiánybetegségek kialakulásának a kockázatától kezdve mindennel, ami egy orvosi szaklapba belefér - ma már nem tesz hozzá mást, csak, hogy a húsra szüksége van az emberi szervezetnek. Arra azonban nem tud mondani semmit, miként lehetséges, hogy még megfázva sem voltam az eltelt három év alatt. Két év alatt szakaszosan normalizálódott a súlyom 107-80 kg-ra. Persze ez csupán a dolgok fizikai része, a szellemi rész ennél jóval többet adott. A fejlődés lassan indult, mert a világ mesterségesen kialakított életkeretében, a szellemet rabszolga sorban tartja az anyagi test ereje, így pedig nehéz megtalálni az egyensúlyt. Minden gondolati szinten dől el, mégis az emberek sok esetben csak későn gondolkodnak, miután már cselekedtek. Milyen jó is lenne, ha az imakönyvink ezzel a pár sorral kezdődnének: 

A Gondolkodó  Szellem  Bölcsessége  Jó  Gondolatokban;
-  Az Érző            Lélek      Szeretete      Jó   Szavakban;
-  A Cselekvő      Test        Ereje             Jó   Tettekben
.

Számomra ezekben rejlik a Szent Törvény, ez adhatja meg azt a szent Békét, amely sohasem hal meg. Vajon ha tudnák az emberek, miként kell helyesen imádkozni úgy, hogy az álmukban tanuljanak, könyvek nélkül, vagy mondjuk tudnák azt, hogy azért kell felkelni a napkelte előtt, kb. 5 órakor, mert akkor mindig emlékeznének a Mennyei Atya tanításaira, emlékeznének az álmaikra. Vajon más lenne a világ? Amíg az ember nem érti, hogy anyaggá sűrűsödött lélek, addig eldobja az értékest és felmagasztalja az értéktelent. De nem lesz mindig így!
Jó egészséget kívánok Önnek Zsuzsa, Üdvözlettel: Szabad Lélek 

Kedves Zsuzsa!

Sokat gondolok Rád! Elolvastam a Túléléseket. Az a véleményem, hogy mindennek eljön az ideje, sem előbb sem később, szokta mondani bölcs barátnőm. Egyéb meglátásaim is vannak, de ezt majd egyszer szóban. Ezt meg kellett tanulni nekem is. Ha nem vevők az új dolgokra, akkor hagyni kell, még akkor is, ha tudod, hogy jó.  Nekem ez volt a legnagyobb tanítás az orvosi munkámban. Hiába tudod, hogy jó a másiknak, hiába tudod, ha ő nem akarja, akkor nem tehetsz semmit. Ez még sokszor most is nehéz. Viszont azt most meg tanultam, hogy a toppon kell maradni, nem szabad lesüllyedni az ő szintjére, és kitartóan mindig csak mondogatni, mert egyszer csak, majd elkezd figyelni. A könyvekről és az eszméről lelkesen mesélek mindenkinek. Szerintem most jött el az ideje ennek. Már a vízcsapból is ez a téma folyik, és az emberek váltanának sokszor, de nagy a zűrzavar (csakúgy, mint a daganatosok természetgyógyászati kezelésében). Így most fog szerintem célba érni ez az egész. Sokan lelkesedtek velem, és szeretnének könyveket vásárolni, megadtam a honlapcímedet.  Ja, és azt is el akartam mesélni, amit a minap hallottam: valaki bekerült a Péterffy kórház intenzív osztályára, és az orvos és a nővérek imádkoztak a betegekért. Azt mondta nagyon jól esett neki. körbe álltak az ágy körül. és nem fogadtak el borravalót. Ennyit a változásról. 10 év nagyon sok idő, főleg ebben a felgyorsult világban. Viszont a betegből is egyre több van. Egyébként én is elkezdtem mondogatni, hogy mennyire rossz, amiket eszünk (nem a könyveid miatt), és rettenetesen ideges lett mindenki, és kérték, hagyjam abba. Példaként kell állni, és várni a kérdéseket. Ez sokszor nem könnyű, mert mondanád, és én mondom is, de engem már ismernek, mint egy "őrültet". Ismered Ken Wilber könyvét : Áldás és állhatatosság c. olyan gyönyörű szerelmi történet, mint a tiétek, és daganat és halál a vége. És ott is vannak olyan álmok, mint amiket te átéltél. A másik új könyv cím: GAP szindróma. Egy fiatal neurológus doktornő írta. A gyereke autista volt, és a táplálkozás megváltoztatásával kigyógyította, aztán alapított egy táplálkozástudományi intézetet, és sok gyereknek segített. Semmi mesterséges kaja az alapelve, de a húst megengedi.
Szeretettel: dr. J. Mária 

Kedves Zsuzsa!

A nem létező "véletlenek" elvezettek Edmond Székely: Ökológiai Egészségkert c. könyvéhez. Elkezdtem keresni a többi könyvét is, és tegnap este az Önök írásaira is rábukkantam. Még nem tudom pontosan, miért szeretnék találkozni Önnel, de tegnap este nagyon különleges érzéseim és párhuzamok jöttek, amire már egy jó ideje hallgatok, így nem mérlegeltem, hanem írtam azonnal egy szűkszavú mailt. Ha gondolja, szívesen írok még, de inkább egy személyes beszélgetés keretében. Talán egy a sok közül: 1997-ben, 35 évesen egy nőgyógyászati műtét után derült ki, hogy rosszindulatú daganatom van. Rá egy évre se, 1998-ban nagyon sok felismerésem jött, amelyek hatására máról holnapra, környezetem legnagyobb megdöbbenésére, csak a férjem támogatott!, feladtam a sikeres marketing-manageri pályafutásomat, a látszatra mindent, és elindultam a felébredés, a mindennapi csodák útján.
Köszönöm! - Szép napot! - K. Zsóka 

Drága Zsuzsikám!

Nem győzöm elégszer megköszönni a Mennyei Atyának, hogy Te vagy!  Nagyon jót tett nekem a tegnap esti beszélgetés. Miután befejeztük azt, még sokáig gondolkodtam, elmélkedtem az általad megélt dolgokon, és nagyon hálás vagyok, hogy a tapasztalataidat megosztottad velem… Aztán megtaláltam egy francia honlapon az E. B. Székely műveit. Itt aztán megszűnt számomra a külvilág! Beleolvastam az általad fordított " Az esszénus tanítások Énoktól a Holt- tengeri tekercsekig"-be. Nagyon gyönyörűen és pontosan megoldottad a feladatot! Csak az legőszintébb elismeréssel, alázattal tudom azt mondani, "Zsuzsikám, nagy dolgot műveltél, gratulálok!" Aztán megtaláltam a "La vie biogénique"-et ( A biogenikus élet) is. Hát ez a műve is csodálatos!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ezt le kell fordítanod, mert ahhoz, hogy a lélek megtalálhassa templomát, az embereknek újjá kell "szülniük" testüket. Ezt kell megértetni az emberekkel, mert csak így lehetséges az emberiség szellemi szintjének  emelkedése. A felemelkedés, amiről mostanság oly sokat beszélnek, csak a saját fizikai testünk, elménk, gondolkodó, cselekvő és érző testünk megtisztítása révén valósulhat meg! Rengeteg nagyon szép hozzászólást olvastam a "La vie biogénique" könyvhöz, az "Evangéliumokhoz", illetve az esszénusok életmódjához, filozófiájukhoz.  Olvasva  ezeket, elolvadtam a szépségtől, és olyan harmónia és boldogságérzet töltött el, hogy azt nem is tudom szavakba önteni! Ez egy gyönyörű ajándék számomra. Tudom, hogy igaza van Lajosnak, az előbbi könyvet  is le kell fordítanod! Ezekre a könyvekre nagy szüksége van az arra érett embereknek! Csodálatos gondolatokat olvastam a "Teremtés esszénus könyvéből". Ezek nagyon nagy könyvek, és nagyon jó, hogy mind nagyon jó helyen, a Te kezedben vannak! " Az ifjúság kémiájára" is nagy szükség volna! Hát így telt a mai napom, békében és boldogságban, tudatosítva magamban, hogy a világ úgy tud változni (szebbé,  jobbá válni), ha én is változok, ha jobbítom, nemesítem magam. Drága Zsuzsikám!  A Mennyei Atya áldása legyen minden lépéseden!
Szeretettel ölellek: Marika 

Kedves Szentesy Zsuzsa!

Örülök, hogy eljutottam az Önök által terjesztett könyvekhez. A túlélés titka 1. 2. c. könyveiket olvastam. Nagyon becsülöm Önöket a kitartásukért, emberségükért, tisztességükért, segítőkészségükért. Sok ember meríthet erőt az Önök példájából, és okulhat a könyvek bölcsességéből. Minden jót kívánok Önöknek!
Köszönettel: K. Judit 

Kedves Zsuzsanna!

Isten Áldja meg érte! Béke legyen Veled!
Köszönettel, Tisztelettel: T. Attila 

Kedves Zsuzsa!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Neked! Évezredek teltek el, és remélem még fognak is, az emberiség eljövendő történelmében. Milyen keveset látunk abból, ami előttünk volt, és nem láthatunk semmit a jövőből. Hiszem, hogy a jól megélt jelenből építhetjük csak a jövőt.  Az esszénusok még megtehették, hogy a világ életkeretétől, szerkezetétől elkülönülve élhessenek, mégis benne. Ma ez már nagyon bonyolult, ha megismered az élet alapvető igazságait, akkor sem találsz olyan embert, aki ezt megértené. Olyan, mintha testestől-lelkestől egy altatógépre lenne kapcsolva minden élő, aki szabad akarattal rendelkezik, és bár néha egyszer-egyszer felhorkant,  megébred, a vége álom nélküli alvás. Az emberiség nagy kinyilatkoztatásait követve, észrevettem valami egészen hihetetlent.  Az ezoterikus tanítások megértésével, visszakerülök mindig az exoterikus tanítások egy mondatos igazságainak megértéséhez. Így később olyan igazságok születnek meg a lehető legegyszerűbb gondolatmenettel is: Mint hogy egy emberi testben élünk, csak parányiak vagyunk. Nem az univerzum tágul, hanem az emberi test növekszik. A legkisebbtől a legnagyobbig minden, ami mozgásban van él. Háromszoros Nagy Hermész tudta, ugyanaz van fent, ami lent, hogy az egyetlen csodát megértsd. Vajon hányan tudják a világon azt, hogy a Smaragdtáblában ír a búzafűről: „Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas”. Felemelkedik a földből az égbe, ismét leereszkedik a földbe, és befogadja ezért a magasabbat, és az alsóbbat. Így birtoklod a dicsőséggel teljes mindenséget. Így kerülsz el TEMAGAD, minden sötétséget. Esszénus Béke Evangélium: Befogadja az alsó, és a felső erőket. Megáldják a magot a Földanya és angyalai, és a  Menyei atya és angyalai. Itt találkoznak, csakhogy megértsd az egyetlen csodát. Minden jót kívánok neked Zsuzsa!
Üdvözlettel: S. Zsolt  

Kedves Zsuzsa!

Amint saját Isten-Éned szintjére emeled a tudatosságodat, teljes valójában magadhoz ölelve az isteniségedet, az összes korábbi ajándék, amit isteni előjogodon kapsz meg, ismét használhatóvá válik a számodra. Újra, ismét képes leszel megmutatni a mindennapi életedben azt a könnyed, varázslatos, bájos és korlátoktól mentes Istent, aki valójában vagy. S ekkor örökre azok fölé a fájdalmak és szenvedések fölé fogod emelni magad, amikben idáig éltél."
Szeretettel KÖSZÖNT Téged Szellemi Lényed és Szellemi Családod 

Kedves Zsuzsa!

Olvastam a weboldalát, élettörténete, sorsa megfogott. A célok, amiket kitűztek férjével csodálatosak! Szeretném tudni, hogy még mindig foglalkozik-e vele, és ha igen, kérdéseim lennének. Kérem, ha van, adja meg telefonszámát, hogy kapcsolatba léphessek Önnel. Én is hasonló témákat kutatók.
Nagy tisztelője: Sz. Gabriella 

Kedves Zsuzsa!

62 éves nyugdíjas vagyok. Pár hete ismerkedtem meg dr. Székely munkásságával. Rajta keresztül jutottam el Szentesy Andráshoz és Önhöz, most fejeztem be a trilógia olvasását. Nem is tudom megköszönni eléggé, amit tettek. Nekem nagyon sokat segítettek. Megoldatlan lelki problémáim voltak, emiatt állandósult nálam a magas vérnyomás, gyógyszerek ellenére is 180 körül volt állandóan. De a könyveik 2. részének segítségével rájöttem végre, mi a baj, hogyan kell megváltoztatnom az életemet, milyen múltbéli problémákat kell elengednem. Sokat gondolkodtam, sok dolgot átértékeltem. Már tegnap szinte normális vérnyomást mértem. A táplálkozásomat is megváltoztatom, elhagyom a húsféléket. Igaz, eddig sem ettem sokat, nem lesz nehéz. Nagyon örülnék, ha válthatnék pár levelet Önnel, de tolakodó semmiképp sem szeretnék lenni.
Szeretettel üdvözlöm, K. Ildikó 

Kedves Zsuzsa!

Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt. Feltétlenül megveszem a könyvet a többivel, amit eddig még nem vettem meg. Nagyon sokat jelentenek nekem ezek a könyvek. Zsuzsa, őszinte részvétem a férje halála miatt, nagyon átéreztem a veszteségét, mélyen megrázott a történetük, rettenetes volt olvasni az orvosok hozzáállását, szörnyű. Nem magamról szeretnék Önnek panaszkodni, a problémáim megoldására ott van a segítség a könyvekben, ezzel nem terhelném. Egészen mást szeretnék elmondani. Materialista nevelést kaptam, Istenről nem tudtam semmit sem, a szüleim kommunisták, párttagok voltak - már rég nem élnek - engem is ilyen szellemben neveltek, bár nem sok sikerrel. Gondolkodó ember lévén soha nem tudtam elképzelni, hogy csak egy kis porszemnyi életet éljünk, aminek nincs semmi folytatása. Hiába tanuljunk, hiába fejlődjünk, valahogy nem tudtam elfogadni.  Eljutottam Istenig, de az egyházakig soha. Nem voltam, nem is lennék tagja semmilyen felekezetnek, valahogy az Istennel való kapcsolatot - gondolati szinten - bensőségesnek érzem, mintha csak rám tartozna.  Anyukám 2000. január 1-én halt meg, teljesen váratlanul, éjjel elaludt ülve és nem ébredt fel többé. Nagyon kikészített a halála mindhármunkat - két húgom van - hiszen nem volt beteg előtte. És pár héttel a halála után nagyon különös dolog történt: mindhárman azt álmodtuk, hogy anyánk felhívott bennünket telefonon és azt mondta az álomban: "nem haltam meg!".  A két húgom sosem hitt Istenben, a reinkarnációban, az örök lélekben - addig. De ez az egyforma álom nagyon elgondolkodtató volt. Utána pár héttel, még mindig tél volt, kint álltam a teraszon - Horányban, a Szentendrei szigeten éltem akkor - és  sóhajtottam egy nagyot - "ha tényleg van túlvilág, Anyukám, adj valami jelet! " - és egy köteg nyírfaág, amin persze levelek nem voltak már, teljesen kilengett a szélcsendben. Biztos voltam abban, hogy Anyu üzent, ahogy Ön is, amikor nyolcas rajzolódott ki a telefonzsinóron. Ezt szerettem volna Önnek elmesélni, hogy még egy pici vigaszt kapjon, András nem halt meg. Azóta nem félek a haláltól, de attól igen sajnos, hogy a férjemet veszítem el. Szerencsére ő is velem tart az életmód változtatásban, remélem, lesz elég kitartásunk hozzá. Egyszer régen Szepes Mária azt mondta nekem: nincs szükségem tanítóra a spirituális továbblépéshez, a könyvek lesznek a tanítóim. Így is volt, sokat tanultam Hamvas Bélától, a távol-keleti bölcsektől, de az Önök és Székely doktor segítségével tudok igazán továbblépni… Egyszerűen élünk, fával fűtünk, kis csikókályhánk van a konyhában, azon főztem télen, abban sütöm a kenyeret. Biokertünk van, veteményezünk, gyümölcsfáink vannak, öreg kutyánk, 17 éves cicánk, szeretetben élünk. Végtelenül tisztelem azt, amit csinál, hogy folytatta, amit András elkezdett. Nagyon nagy szükségünk van azokra a könyvekre. Köszönet érte. Áldott ünnepeket, kedves Zsuzsa!
Szeretettel üdvözlöm: K. Ildikó 

Kedves Zsuzsa!

Köszönöm szépen a válaszát. Azóta megrendeltem és el is olvastam A túlélés titka I-III-mat, illetve végigolvastam mégegyszer a Természetes Élet és Gyógymód című könyvet is. Egy kis segítséget szeretnék kérni öntől. A feleségemmel úgy döntöttünk, hogy a Természetes Élet és Gyógymód című könyvben leírt egyéni kezelések étrendi részét / 115-ik oldal/ szeretnénk végigcsinálni pontosan betartva a táblázatban és a magyarázatokban szereplő dolgokat. Úgy éreztük most értettük meg a leírtakat és szeretnénk végigcsinálni valamit, amiben hiszünk. A segítség abban kellene, hogy a táblázatot áttanulmányoztam és a melléklet táblázatba beírtam, amit nem egészen értek. Ezt szeretném, ha pontosítaná nekem. Igazából a hatodik ciklusnál, 4. kategóriánál a 144-110-ig szerintem elírás, csak kellene a pontos szám, illetve azt szeretném kérni, persze ha van lehetősége megnézni az eredeti táblázatot, és megnézné mégegyszer az egész táblázatot, hogy ne maradjon benne esetlegesen hiba. Az első 45 napot kihagynánk, mert már régóta nyers ételeket fogyasztunk, a testsúlyunk is a táblázatban szereplő ideálishoz képest 25 kg-al alacsonyabb/ a táblázat alján a Prof. írja, hogy ilyenkor a második ciklussal lehet kezdeni/. Egy csomó betegségünk nekünk is eltűnt, de szeretnénk az ideális testsúlyunkat és a teljes egészséget visszanyerni. Ezért döntöttünk úgy ,hogy ezt végigcsináljuk, ehhez adott egy lökést A túlélés titka I-III- is. Nem tudom önök ezt végigcsinálták-e, van-e tapasztalatuk vagy bármi, ami nekünk segíthet, azt szívesen fogadjuk. Nekem nagy szerencsém van, mint ahogy önök is ketten egymást segítve mentek az úton, mi is ezt tesszük, mert így sokkal könnyebb, mint egyedül. Mégegyszer, mindent köszönök, és várom válaszát.
Szeretettel: B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa!

Ígértem, hogy időnként írok önnek az általunk elkezdett 360 napos egyéni kezelésről. A 45-ik naptól kezdtük, azóta 36 nap telt el és nagyon örülők, hogy rám talált a "mester". Nem egyszerű, és tényleg nagyon nagy akaraterő kell hozzá, igaza volt a férjének. Először is meg kell küzdeni a családdal és az ismerősökkel, orvossal stb. akiknek a sajnálkozó véleményét kell hallgatni, milyen sovány vagy, csak nincs valami nagy bajod stb. de ezen hamar túl léptünk , nekem ez egy kicsit egyszerűbb volt a feleségem nehezebben viseli, nyár van, le kell vetkőzni a strandon vagy otthon, amikor az ember a kertben dolgozik egy szál semmiben, és jön valaki akkor fel kell vállalni, hogy bizony sovány vagyok, zörögnek a csontjaim. Igen fogytunk/ de ezt pontosan tudtuk, hogy így lesz/ de a testem a 36 nap alatt is már teljesen átalakult, sokkal szálkásabb lettem, hajlékonyabb, kiegyenesedettebb a hátam, légzésektől kiemelkedettebb a mellkasom. Nagyon jól bírom, sőt már kívánom a hideg vizes zuhanyokat, teljesen felfrissít bármennyire fáradt is vagyok. A méregtelenítés óriási ütemben zajlik, vizelet, nyelv lepedék, néha ólmos fáradtság a kezeimben, lábaimban, pattog minden ízület, néha ingerlékenyebb és türelmetlenebb vagyok, aztán utána csak mosolygok magamon. Időrendben / tényleg a leírtak szerint/ előjöttek és jönnek a régi betegségeim, van amelyik 1-2 napig is velem marad, van amelyik csak egy-két órát. Jönnek és mennek ezek folyamatosan, hol itt fáj, hol ott aztán hirtelen eltűnik, a 24 órás heti böjtök után a legerősebb főleg a vese és mellékvese környékén. Nagyon nehéz volt az elején megszokni a nagy mennyiségű ételt, néha alig tudtam megenni, de fantasztikus volt végigenni és így végigenni a gyümölcsöket, az eper, cseresznye, ribizli, meggy, és most a sárgabarack valami isteni finomak, mindig várom a következő napot. Nekünk szerencsénk van, szinte minden gyümölcsünk van, amikor meg úgy láttuk fogyóban a dolog akkor kaptunk a szomszédoktól. Azt érzem egy áldás van a programon és rajtunk, ha jön valami nehézség, akkor hirtelen minden megoldódik magától. Újból nekiálltam elolvasni a könyveket, és rácsodálkozom dolgokra, hogy ezt nem is olvastam, kezdem megérteni ezt a fantasztikus tudást, bölcsességet, amik a prof. könyveiben vannak, és hogy milyen egyszerű is az élet csak e szerint kell élni, és kész. Persze ez egy hosszú folyamat és még nagyon az elején tartunk, de a tapasztalataim után már van hitem, tudom és érzem, hogy az út ugyan nehéz, de pontosan oda visz, ahová szeretném, mégegyszer köszönöm önnek és a férjének is, hogy lefordították és hozzá férhetővé tették ezt minden ember számára, aki fogékony erre.
Szeretettel üdvözlöm: B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa!

A terápiából már több mint 100 napunk telt el, részletesen a 130 nap után írok, akkor telik le a 3 x 45 napos ciklus és vált az étkezés is. Egyébként jól vagyunk, néha nagyon-nagyon fáradtan, lesoványodva, de tele életkedvvel és bizalommal. A program szerintem fantasztikus, minden úgy történik, ahogy le van írva, nehéz, a méreganyagok kiválása miatt állandó fáradtság érzése van az embernek, de már vannak jelei a test változásának, kezdenek kialakulni az izomcsoportok, szálkásodunk, kezd nekem is tetszeni a saját testem, mert érzem és látszik is hogy teljesen más, mint volt. Várjuk már az új könyveket is.
Köszönettel, B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa

A kozmoterápia diétában az egyéni kezelés 5. és a 6. ciklusa között vagyunk a 209.-ik napon. Ahogy ígértem pár szót írok az eddigiekről. A könyvben leírtak szó szerint igazak, minden úgy történik, ahogy le van írva, csak csinálni kell. Nagyon sok embernek beszéltem erről és a könyvet is megkapták tőlem (hogy miért nem ők rendeltek? Most kezdem már megérteni), de még nem érettek rá mindig ezt hallom: milyen jó lenne a férjemnek, feleségemnek, anyósomnak stb. meg szoktam kérdezni és magadnak? Legtöbbször néma csend a válasz és ebben benne van minden...

Szóval a legjobb megtapasztalni, mert az ember olyat kap, amit mindig is szeretett volna, mintha egy anya, a legnagyobb szeretetével és óvatosságával vigyázna ránk, nem engedi, hogy drasztikusan történjenek a dolgok, óvatosan lefogyaszt ameddig még nincs veszélyben az ember, de így is egy "csontváz" és aztán szépen kezdi újra felépíteni azt a testet, amelyet aztán nagyon tudunk már szeretni, legalábbis mi ezt érezzük. Igen, nagyon sok embernek elmondtam ezt is, szeretem a testem, mert teljesen más, mint volt, ruganyos és szép a bőröm a naptól, nem kopik le és nem halványult el a mai napig, kialakultak az új izomcsoportok, egy csomó betegségem jött újra elő aztán tűnt el végleg. Képes vagyok reggeltől-estig kint a kertben dolgozni, mindent előállítunk magunknak, a boltban szinte semmit sem kell megvásárolni. Az ételek fantasztikusak, nagyon-nagyon féltünk attól,hogy egyhangú lesz, nem ízlik,nem tudjuk megenni stb. de nincs semmi gond, pillanatok alatt hozzászokik az ember és nem is kíván mást, ami eddig ( régen) ízlett az most már abszolút nem csábító ,sőt ...jókat nagyon jókat eszünk és élvezzük és ez nagyon nagy szó, köszönet és hála mindenkinek aki minket ebben segít.

Ami nehéz: az elején látványosan fogy az ember és emiatt nagyon sok ember, családtag próbál lebeszélni, megtéríteni és nagyon nehéz elviselni a sajnálkozásukat. Biztos halálos beteg vagy stb. aztán egyre soványabb és soványabb az ember és ismét csak a sajnálkozás, összesúgnak előtted és mögötted, mindenkivel nem közölheted, mit csinálsz, és mi miért van. Azoknak, akiknek elmondtuk nem értettek belőle semmit, egy-két hét múlva ugyanazokat kérdezték, ebből láttuk értelmetlen elmagyarázni, nem is figyelnek rá, és hát, amikor az emberre néznek és csak a sovány testet látják akkor megvan a véleményük az egészről,mondhatok én bármit.

Aztán előjönnek a régi betegségek szép sorjában kivétel nélkül, egy két napig itt vannak, elmennek, újra megjelennek és aztán egy idő után vége mintha soha nem lettek volna.

Nekem a legnagyobb kihívásom, hogy állandóan éhes vagyok, iszonyatosan jó étvágyam van, megeszem az ételem, soha nem érzem magam jóllakottnak, sokszor sajnos többet eszem az előírt mennyiségnél, de egy idő után mindig rájövök hiába is ennék kétszer ennyit, nem változik semmi, ugyan úgy éhes vagyok. Ez az egy, amivel nehezen bírkozom meg, a többivel nincs bajom, tudom, egyszer a program során eljön az idő, amikor ez is beáll és rendeződik.

Nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak a földi és égi embereknek, vezetőimnek, mesteremnek, akik erre az útra tereltek engem, ha most felajánlanának bármekkora vagyont, hogy térjek vissza a régi életemhez, nem kellene és ezt tiszta szívemből mondom. Köszönök mindent Önnek és a férjének is, és hálás vagyok, hogy mindezt megkaphattam.
Tisztelettel és köszönettel: B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa!

A programban nagyon jól haladunk, január 2-től jön az utolsó 2 X 45 nap. Nagyon aggódtam, mert egyszerűen nem találtam olyan helyet ahol házi vajat és tejfölt tudtam volna szerezni. Gondoltam majd én veszek egy csomó tejet és mindennap lerakom aludni, 5-6 litert, mert csak ennyi mennyiségből jön ki a napi adag kettőnknek. Aztán megint jött a „segítség". Amikor már szinte feladtam és találtam a szomszéd faluban egy családot, akiknek 3 tehene van, nagyon szeretik az állatokat és ők ezzel foglalkoznak. A hölgynek elmondtam mit csinálunk és miért és felajánlotta, hogy ő ellát minket vajjal és tejföllel meg a tejet is vihetem tőle. Szóval fantasztikus dolog ez, minden működik, csak hagyni kell.

Egyébként jól vagyunk, sőt egyre jobban, most már sokkal könnyebb, mint az elején, fantasztikus jókat eszünk,és nagyon hálás vagyok a "sorsnak", Önöknek és mindenkinek, aki erre az útra terelt minket. Ez egy olyan Isteni kegy, amiért ameddig csak élek hálás leszek. Szóval mégegyszer mindent köszönök. Nagyon várom már az új könyvet, hihetetlen tudásszomj van bennem, és remélem a kellő bölcsességet is megkapom majd, hogy jól tudjam felhasználni ezt a tudást és tudjak másoknak is segíteni.
B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa!

Köszönöm a válaszát, nagyon örülnénk a feleségemmel, ha sikerülne T. Attilával beszélni és tapasztalatot cserélni, nekünk ez óriási segítség lenne.

A feleségemmel rengeteget beszélgetünk E. B. Székely könyveiről és mi is megvagyunk győződve arról, hogy egy fantasztikus dolgot kaptunk, amiből már nagyon sok mindent megtapasztaltunk, és ezért hála mindenkinek, aki ebben nekünk segített. A T.Gy-t vagy 10-szer elolvastam már és a terápia, amit csinálunk 360 napos pontosan megszabott ételekkel és mennyiségekkel, és azt mondja E.B., ha ezt pontosan betartjuk, akkor jönnek azok az eredmények, amiket ő a könyvben leír, a testsúly pedig 2-3 kg + - különbséggel beáll az ő általa megadott táblázat szerint, és minden esetben ez történik,ha mindent betartok, de csak akkor, ő ezt írja. Ezért nem teszünk mi most semmi mást az ételekhez, mert akkor felborítom az egész rendszerét, amire ő azt írja a könyvben, hogy magas matematikai képleteken nyugszik, és ha mást csinálok akkor az eredmény sem garantált, sőt nem következik be. Ezért kérdeztem csak rá az utolsó fázis ételeire,hogy nem értettem-e valamit félre, vagy esetleg valamelyik számú étel kimaradt-e a választékból, nehogy mást egyek mint amit kellene (szerintem jó amit csinálunk).

Sokat beszélgettünk a terápia utáni időszakról és mi is úgy látjuk, hogy szinte csak nyers ételeket fogunk enni, amikor csak ezt ettük fantasztikus dolgok történtek a testünkkel, amit nagyon élveztünk és abszolút nem hiányzott semmilyen főtt kása vagy vega leves stb. egyedül a kenyér, ami szerintem mindenképpen kell, hogy legyen, és a tejtermékek, de ez is csak az E. B. szerinti évszakokban, nyáron ez abszolút nem hiányzott.

Nagyon várom már a könyveket, nem tudom a két kenyér recept mennyire titkos esetleg meg lehetne-e kapni előbb, akkor azt megköszönném, hiszen most elég sok kenyeret eszünk,ha nem az sem probléma én is kikísérleteztem egy módszert és most már elég jót tudok készíteni.

Egyetértek önnel abban, hogy fantasztikus tanítás van a könyvekben, és remélem egyre több emberhez jut el, de azt látom, hogy segítség nélkül, tapasztalatok átadása nélkül, kevés ember fogja ezt végigcsinálni, ezért is kértem öntől most segítséget, mert ez még egy járatlan út és ha az embernek kétségei vannak, akkor ezt valakinek segítenie kell megoldani, mert akkor nagyon sok ember feladja ha nincsenek válaszok, és ebben érzem, hogy nagy a felelősségünk.
Mindent köszönök, amit eddig öntől kaptam és további jó munkát kívánok: B. Ferenc 

Kedves Zsuzsa!

Talán megengedi nekem, hogy így közvetlenebb módon megszólítva köszönjem meg Magának a gyors információt. Elolvasva tragikusan nemes életrajzát, azt a nagy munkát, amit férjével felvállaltak, s melyet most egyedül képes irányítani, bizonyos, hogy Isten áldása fogja a továbbiakban is kísérni.
További jó egészséget és sok sikert kívánva üdvözöljük feleségemmel együtt,
Dr. S. László,
nyugdíjas neurológus

Kedves Zsuzsa!

Ha megengedi, egy pár bemutatkozó sort szeretnék írni magamról. Nagyon örülök, hogy rátaláltam az Önök weboldalára! 9 éves korom óta (18 éve) vagyok inzulinos (I. tipusú) cukorbeteg és 4 éve glutén, tejcukor és tejfehérje érzékeny. Évek óta keresem, hogyan lehetek újra egészséges, hiszen egészségesnek születtem. Képtelen voltam belenyugodni, hogy pótszereken vegetáljak egyik rosszulléttől a másikig. Nem hiszek az orvosoknak, akik felesküdtek a gyógyításra és csak "kezelgetnek". Találkoztam néhány csodálatos Emberrel, akik segítettek, hogy újra (és most már valóban) rátaláljak a Jóistenre. Az Ő szeretete és segítsége vezetett el Önökhöz is. Régóta szeretnék nemcsak életmódot, de "lélekmódot" is váltani. Lépésről-lépésre tanít és vezetett el Önökhöz a Mennyei Atya, a lehető legkedvesebb, legkíméletesebb módon. Mindig csak annyit mutatott nekem, amennyit éppen akkor be tudtam fogadni. Érzem, hogy milyen nagyon szeret és mennyire óv engem sokszor még önmagamtól is!
Múlt héten hazafelé tartottam egy állásinterjúról (nem rég jött a telefon, hogy sajnos nem engem választottak) és betértem egy könyvesboltba. Szinte rögtön odavonzott magához az Esszénus Béke Evangélium első kötete! Átragyog a lapokon keresztül az Igazság, és az a Szeretet , ahogy csak maga a Mindenható Isten képes szeretni minket! Nagyon köszönöm, hogy töretlen hittel terjesztik az Ő élő szavait, és reményt adnak vele mindannyiunknak! Szívből kívánom, hogy még sokáig élhessenek egészséges, boldog életet az Ő és a Föld Anya áldásában! Ha bármiben is a segítségükre lehetek a magam emberi lehetőségeinek megfelelően, állok rendelkezésükre.
Hásás köszönettel,
Cs. Éva  

Tisztelt Kiadó!

A honlapjukon található információ-özön csodálatos, már el is kezdtük népszerűsítését köreinkben nagy elragadtatással!
A legjobbakat és további sok sikert kívánunk Önnek és Munkatársainak Nemzetemelő munkásságukhoz őszinte tisztelettel, nagyrabecsüléssel és hálás szívvel-szeretettel!
M. Anna