Általános Szerződési Feltételek

Living Earth - Élő Föld Kft.

noimage_new

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Living Earth-Élő Föld Kft. (rövid
nevén: Élő Föld Kft., a továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a
www.livingearth-elofold.hu elektronikus úton igénybe vevő vásárlók (továbbiakban: Vevők) között
létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és a Vevő a
továbbiakban együttesen: a Felek.
Kérjük, hogy szolgáltatásainkat csak akkor vegye igénybe, amennyiben annak minden pontjával
egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,
kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató 

 
Cégnév: Living Earth-Élő Föld Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Living Earth-Élő Föld Kft.
Ország: Magyarország
Település: Budapest
Székhely: 1205 Budapest, Toldy Ferenc utca 13/B.
Telephely: 2030 Érd, Talabor utca 41.
Alapítva: 1999.12.09.
   
Adószám: 11948537-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 271319
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Fő tevékenység: 5811 Könyvkiadás
Bankszámlaszám: 11742173-20143479
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
   
Képviselő: Dr. Szentesi Andrásné
E-mail: elofold11@gmail.com
Honlap: https://livingearth-elofold.hu

1./ Általános rendelkezések

1.1./ Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a Szabályzat értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2./ Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.livingearth-elofold.hu online áruházban található
elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá a hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi
ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A
közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései
mellett – jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmazza a Vevőt és a
Szolgáltatót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog
gyakorlásának feltételeit.

1.3./ A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem
tartalmazza, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.4./ A www.livingearth-elofold.hu online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden
felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd
belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.5./ A megrendelések leadása a www.livingearth-elofold.hu online áruházban, kizárólag elektronikus
úton lehetséges, interneten keresztül a www.livingearth-elofold.hu webcímen, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon.

1.6./ A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A
Felek között a termék megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül,
amelynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

1.7./ A szerződés nyelve a magyar.

1.8./ Megrendelése véglegesítése előtt a Vevő köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A web-
áruházunkon keresztül történő vásárlással a Vevő elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF
maradéktalanul a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

1.9./ A Szolgáltató, a fentieken kívül telefonon, E-mailben, levélben leadott rendeléseket is
elfogad, továbbá a Kiadó székhelyén előre megbeszélt időpontban személyesen is átvehetők és
készpénzzel kifizethetők a megrendelt könyvek.

2./ Megvásárolható termékek, regisztráció
Az online áruházban lévő termékek a Könyvek linkre kattintva találhatók, ahol azok lényeges
tulajdonságait, jellemzőit ismertető adatok, a konkrét termékek adatlapján, a könyvismertetőket
tartalmazó Leírásokban vannak, ahol megtalálhatók a vásárolható Könyvek mellett, az Akciós,
valamint az Előkészületben lévő könyvek is, a hozzájuk kapcsolódó Szemelvényekkel együtt.

2.1./ Az online áruházban történő böngészés során a Vevő bejelentkezés nélkül is a kosárba teheti a
kiválasztott könyveket, ahol fel van tüntetve a termék neve, valamint annak ellenértéke. Lehetősége
van a kosár tartalmának tetszőleges számú bővítésére, valamint az onnan való törlésre, azonban a
megrendelése előtt be kell lépnie a rendszerbe.

2.2./ Amennyiben regisztrált vásárlóként szeretne a rendszerbe kerülni, úgy az első vásárlás
alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat; nevét, számlázási és szállítási adatait, e-
mail címét, telefon vagy mobil számát, a későbbi belépéshez szükséges jelszavát és regisztrálnia kell.

2.3./ A főoldalon található Belépés menü alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor a
regisztrációra, amely két műveletből tevődik össze. Az előzetes bejelentkezést (E-mail és jelszó) a
regisztráció érvényesítésére szolgáló E-mailben küldött linkre kattintással, a felhasználói profilban egy
részletesebb, személyes adatlap követi, amelynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is
sor kerülhet. A regisztrációt E-mailben visszaigazolja a rendszer.

2.4./ A Vevő az online áruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az online
áruházban közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, és a szabályzatban
foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető a www.livingearth-
elofold.hu weblap alján, az Adatvédelem címszó alatt.

2.5./ Az oldalon regisztráció nélkül, „vendégként” is történhet vásárlás.

2.6./ A Vevő az E-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön
számára. A regisztrált adatokat a Vevő kérésére az Üzemeltető/ Szolgáltató törli a rendszerből. A
törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Vevő E-mailben
megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs
adatbázisból. A regisztrációt az E-mail cím azonosítja, tehát egy E-mail címet csak egyszer lehet
regisztrálni. A regisztráció semminemű kötelezettséggel nem jár.

2.7./ A rendelés leadása előtt a vevőnek még lehetősége van a kosár ellenőrzésére és az adatbeviteli
hibák kijavítására, és megadhatja a szállítási valamint a számlázási címét, továbbá lehetősége van a
korábban megadott szállítási és számlázási adatok módosítására, a szállítási mód meghatározására és
egyéb kívánságát is előadhatja.

3./ A rendelés menete
3.1./ A Vevő által küldött ajánlatra a feladástól számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást
küldünk, amely tartalmazza a megrendelt könyveket, azok darabszámát, a rendelés értékét, a szállítási
feltételeket a fizetés módját, valamint a Vevő adatait. A rendeléssel, a kosár aktuális tartalma lesz
figyelembe véve. Amennyiben a visszaigazolás, amely tartalmazza a megrendelés feltételeit, a fenti
határidőig nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A Szolgáltató a Vevő
megrendelését E-mail visszaküldésén keresztül fogadja el, amelyben a Vevőt tájékoztatja a szerződés
létrejöttéről, és amely a Felek között ekkor jön létre. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem
előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének
rendelkezéseit.

3.2./ Ha a rendelt könyv nem áll rendelkezésre, erről a Vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal
tájékoztatjuk, és az esetlegesen bankkártyával előre kifizetett ellenértéket visszautaljuk a megrendelést
követően, de legkésőbb 14 napon belül.

3.3./ Az online-áruházból megrendelhető könyvek árváltoztatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás az online áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés
kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban
bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. 

3.4./ A Szolgáltatót, a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A
Szolgáltatót nem terheli felelősség azokért a károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy a jelszava
illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5./ A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (könyvadatok, árak,
ismertetők, elérhetőségek, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A vételár mindig a kiválasztott
termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termék vételára
nem tartalmazza a szállítási költséget.

3.6./ Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, és ezen információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy azon az áron megrendeli a
terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. A nyilvánvalóan
téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os) ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

3.7./ Az ugyanakkor mindenkor a Vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok hibátlanok
legyenek, mert a kiválasztott termék a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra.
Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a
pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre hárítani.

3.8./ A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősséget nem vállal.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hibás E-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a
visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meghiúsíthatja a szerződés létrejöttét.

4./ A rendelés véglegesítése, fizetési módok
4.1./ Az online-áruházban a megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. A kosár
használata nem regisztrációhoz kötött. A Vevő a kiválasztott termékeket az egyes termékeknél
megjelenő „Kosárba tesz” link használatával teheti a Kosárba. A Kosár tartalmának módosításhoz
és/vagy a rendelés feladási folyamat elindításához a „Kosárba tesz” linkre kattintva van lehetőség.
Kosárba kerülhetnek a kiválasztott könyv/ek, de azok onnan törölhetők is. A Kosárban fel lesz
tüntetve a megrendelendő termékek teljes vételára a szállítási költség nélkül.

4.2./ Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy
tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől
elálljon. Az online-áruházban rendelhető maximális áruérték 150 000 Ft. Amennyiben ennél nagyobb
összegben szeretne rendelni, vegye föl a szolgáltatóval a kapcsolatot.

4.3./ Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, úgy a következő linkre kattintva a
szállítási és számlázási adatok következnek, amelyhez a bejelentkezési és regisztrációs oldalon lévő
adatokat kell rögzítenie. Itt a már korábban regisztrált Vevő bejelentkezésére vagy új Vevő esetén
regisztrációra van lehetőség. Ha nem akar regisztrálni, akkor vendégként is létrejöhet a vásárlás.

5./ Számlázási és fizetési lehetőségek

SZERKESZTÉS ALATT!

6./ Szállítási módok: (2024-03-01-től érvényes postai díjszabások alapján)
A könyveket a megrendeléstől számított 2-3 munkanapon belül postai utánvéttel szállítjuk.

6.1./ Átvétel házhoz szállítás esetén, postai utánvétes fizetéssel:
Házhoz szállítással történő átvétel esetén a postaköltséget a Posta által mindenkor érvényben lévő
tarifa alapján számítjuk ki. (A Belföldi postai díjak letölthetők a Posta oldaláról)

MPL Üzleti csomag alapdíjak
(1-2 munkanapos átfutási idő)
0-2 kg: házhoz szállítással (50.000 Ft-ig):      1 munkanap: 2.915 Ft + 565 Ft* = 3.480 Ft
0-2 kg: postán marad (50.000 Ft-ig):              1 munkanap: 2.265 Ft + 565 Ft* = 2.830 Ft                                                                 
0-5 kg: házhoz szállítással (50.000 Ft-ig):      1 munkanap: 3.275 Ft + 565 Ft* = 3.840 Ft
0-5 kg: postán marad (50.000 Ft-ig):              1 munkanap: 2.595 Ft + 565 Ft* = 3.160 Ft
(Abban az esetben, ha valaki a megrendelt könyveket a postán szeretné átvenni, akkor annak a
postának a pontos címét is közölni kell, ahová a csomagot kéri.)

(*banki átutalás költsége)

6.2./ Amennyiben a szállítás a Vevő hibájából meghiúsul (téves adatok következtében, vagy nem
veszik át a csomagot, stb.), az újbóli kiszállítás kizárólag a postaköltség ismételt átutalása mellett
kérhető és a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

6.3./ Személyes átvétel székhelyünkön: a megrendelt könyvek díjmentesen is átvehetők
székhelyünkön, telefonon történő előzetes egyeztetés után. Személyes átvétel esetén a rendelés
ellenértékének kifizetése készpénzben lehetséges. 

7./ Elállás joga
7.1./A Vevőt elállási jog illeti meg. A Megrendelő, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
alapján jogosult az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az
elállási határidő a termék átvételekor kezdődik. Elállás esetén a Vevő a terméket, a Megrendelő
nevének és címének feltüntetésével, sértetlen állapotban küldje vissza saját költségén, a Living Earth-
Élő Föld Kft. 1205 Budapest, Toldy Ferenc utca 13/b. szám alatti címre. Ebben az esetben a Living
Earth-Élő Föld Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett könyv/ek árát haladéktalanul visszatéríteni, de
legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A Living Earth-Élő Föld
Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb
költségek a Vevőt nem terhelik. Portós, illetve utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs
lehetőségünk.

7.2./ A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén elegendő az Elállási Nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni.

8./ Szerzői jogok és hivatkozások
8.1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Hatályos: 2015.07.16), valamint az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Hatályos: 2017.01.01.) 13. §-
nak idevonatkozó szövege értelmében, a Living Earth-Élő Föld Kft. által kiadott összes könyv és a
Honlapunkon található minden anyag, könyvrészlet, előadás, olvasóink és vásárlóink hozzászólása,
szerzői jogvédelem alatt áll! Ennek értelmében a Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal,
annak bármely része és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

8.2./ A www.livingearth-elofold.hu honlapon megjelenő információk a Living Earth-Élő Föld Kft.
tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett.
Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni,
előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal
felhasználni. A www.livingearth-elofold.hu honlapra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni,
hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató
link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

9./ Egyéb feltételek
9.1./ A www.livingearth-elofold.hu weblapon történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre
és a felmerülő hibákra. A livingearth-elofold.hu weblapot nem terheli felelősség, ha bármilyen
működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.livingearth-elofold.hu
akadálytalan működését és a vásárlást.

9.2./ A Living Earth-Élő Föld Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy
annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Living Earth-Élő Föld Kft. nem vonható felelősségre
semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

9.3./ Panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik az elofold11@gmail.com címen, valamint a 30-
316-9573 mobilszámon.

9.4/Jelen ÁSZF hatályos a visszavonásáig és/vagy a módosításáig, rendelkezéseit csak a
hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést
megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.